KUŞADASI'NIN MAVİ BAYRAKLI DENİZLERİ / KUŞADASI VE ÇEVERSİ

KUŞADASI'NDAKİ MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR

Ülkemizin gezilip görülmesi gereken turizm ilçelerinden olan Kuşadası'nda 20 farklı plaj Mavi Bayrak almaya hak kazandığı duyuruldu.
Kuşadası’ndaki Mavi Bayraklı Plajlar
Setur Marina
Aydın Büyük Şehir Belediyesi Sevgi Plajı

Davutlar Flora Garden Ephesus
Palm Wings Beach Resort
Grand Belish Hotel
Atlantique Holiday Club Hotel
Ephesia Hotel
Ephesia Holiday Beach Club,
Fantasia Hotel Deluxe, 
Ömer Holiday Resort 
Amara Sealight Elite Hotel 
Sealight Resort Hotel
Kuşadası Belediyesi Secret Beach 
Green Beach 
Grand Blue Sky Hotel
Infinity by Yelken
Aydın Büyük Şehir Belediyesi Kadınlar Denizi Halk Plajı
Kuşadası Belediyesi Güvercinada Plajı
Charisma De Luxe Hotel
Korumar Hotel De Luxe
Aydın Büyük Şehir Belediyesi Kuştur Halk Plajı
Tusan Beach Resort Hotel
Pine Bay Holiday Resort

PEKİ MAVİ BAYRAK NE ANLAMA GELİYOR?
MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak kazanılması için 33 kriter bulunmaktadır.

PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ (2018)
GİRİŞ

Plajlar ve marinalar için Mavi Bayrak Programı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütü olan FEE (Foundation for Environmental Education-Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülmektedir. Mavi Bayrak Programı ilk olarak 1985 yılında Fransa’da başlatılmıştır.1987 yılından bu yana Avrupa’da ve Güney Afrika’nın katıldığı yıl olan 2001 yılından bu yana ise Avrupa dışındaki ülkelerde de uygulanmaktadır. Günümüzde Mavi Bayrak sürekli sayısı artan katılımcı ülkeler ile gerçek anlamda küresel bir programa dönüşmüştür.

Mavi Bayrak Programı, tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedir. Program; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetimler ve plaj işletmelerini zorlamaktadır: Yıllar geçtikçe Mavi Bayrak, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde turizm ve çevre sektörlerini bir araya getiren çok saygın ve tanınmış bir eko-etiket haline gelmiştir.

Kriterler zorunlu (z) ve tavsiye niteliğindeki kılavuz (k) ilkeler olmak üzere iki gurupta sınıflandırılmıştır. Kriterlerinin büyük bir kısmı zorunludur, yani plajın Mavi Bayrak ödülü alabilmesi için bu kriterlere uyması gerekmektedir. Tavsiye niteliğindeki kriterlerde ise uyum zorunlu olmamakla birlikte, tercih edilen bir durumdur.

ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME

Kriter 1: Mavi Bayrak Programı ve diğer FEE eko-etiketi ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir. (z)

Kriter 2: Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir. (z)

Kriter 3: Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir. (z)

Kriter 4: Plaj kullanıcıları için yörede yer alan ekosistem, hassas doğal alanlar, çevresel unsurlar ve kültürel alanlar ile ilgili bilgiler panoda sergilenmelidir. (z)

Kriter 5: Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir. (z)

Kriter 6: Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır. (z)

YÜZME SUYU KALİTESİ

Kriter 7: Plaj, numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusundaki şartlara tamamen uymalıdır. (z)

Kriter 8: Plaj, alınan numunelerin analizi konusunda yüzme suyu kalitesi analiz standartları ve şartlarına tamamen uymak zorundadır. (z)

Kriter 9: Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir. (z)

Kriter 10: Yüzme suyu değerleri, mikrobiyolojik parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır. (z)

Kriter 11: Yüzme suyu fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır. (z)

ÇEVRE YÖNETİMİ

Kriter 12: Plajın bağlı olduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Komitesi oluşturulmalıdır. (k)

Kriter 13: Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm yasa ve yönetmeliklere uymalıdır. (z)

Kriter 14: Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır. (z)

Kriter 15: Plaj temiz tutulmalıdır. (z)

Kriter 16: Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları, kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır. (z)

Kriter 17: Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır. (z)

Kriter 18: Plajda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkanlar olmalıdır. (z)

Kriter 19: Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (tuvalet-lavabo) bulunmalıdır. (z)

Kriter 20: Sıhhi olanaklar temiz tutulmalıdır. (z)

Kriter 21: Sıhhi olanaklar atıksu sistemine bağlı olmalıdır. (z)

Kriter 22: Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır. (z)

Kriter 23: Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde kontrol edilmelidir. (z)

Kriter 24: Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır.

Kriter 25: Yörede deniz ve tatlısu hassas alanları varsa, buradaki doğal yaşamı izleme programı uygulanmalıdır. (z)

Kriter 26: Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb.) teşvik edilmelidir. (k)

CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER

Kriter 27: Kamu güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. (z)

Kriter 28: Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır. (z)

Kriter 29: Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır. (z)

Kriter 30: Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır. (z)

Kriter 31: Plajda kullanıcıların güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır ve halka ücretsiz erişim hakkı tanınmalıdır. (z)

Kriter 32: Plajda içme suyu bulundurulmalıdır. (k)

Kriter 33: Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet, erişim rampası gibi imkanlar bulunmalıdır. (z)

BLUE FLAGED BEACHES IN KUSADASI
It is announced that 20 different beaches in Kuşadası, one of the tourism districts of our country, must be awarded Blue Flag.
Blue Flag Beaches in Kusadasi
Setur Marina
Aydın Metropolitan Municipality Sevgi Beach

Davutlar Flora Garden Ephesus
Palm Wings Beach Resort
Grand Belish Hotel
Atlantique Holiday Club Hotel
Ephesia Hotel
Ephesia Holiday Beach Club,
Fantasia Hotel Deluxe,
Omer Holiday Resort
Amara Sealight Elite Hotel
Sealight Resort Hotel
Kuşadası Municipality Secret Beach
Green beach
Grand Blue Sky Hotel
Infinity by Yelken
Aydın Metropolitan Municipality Women's Sea Public Beach
Kuşadası Municipality Güvercinada Beach
Charisma De Luxe Hotel
Korumar Hotel De Luxe
Aydın Metropolitan Municipality Kustur Public Beach
Tusan Beach Resort Hotel
Pine Bay Holiday Resort

WHAT DOES BLUE FLAG MEAN?
WHAT IS BLUE FLAG?
There are 33 criteria for winning the Blue Flag.

BLUE FLAG CRITERIA FOR THE BEACHES (2018)
LOGIN

The Blue Flag Program for beaches and marinas is run by the international non-profit organization FEE (Foundation for Environmental Education). The Blue Flag Program was first launched in France in 1985. It has been implemented in Europe since 1987 and since 2001, the year in which South Africa has joined, and in other countries outside Europe. Today, the Blue Flag has become a truly global program with the ever increasing number of participating countries.

The Blue Flag Program supports sustainable development in freshwater and marine areas. Program; Over the years, the Blue Flag is a highly respected and recognized eco-label that brings together the tourism and environmental sectors at local, regional and national level. became like that.

The criteria are classified into two groups: mandatory (z) and recommended guidelines (k). Most of the criteria are compulsory, which means that the beach must meet these criteria in order to receive a Blue Flag award. Adherence is not mandatory in the criteria of recommendation, but is preferred.

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND INFORMATION

Criterion 1: Blue Flag Program and other FEE eco-label information should be displayed on the beach. (Z)

Criterion 2: During the season at least five environmental awareness events should be held in different categories. (Z)

Criterion 3: Swimming water quality information (sea water analysis results) should be displayed on the beach. (Z)

Criterion 4: For beach users, information about the local ecosystem, sensitive natural areas, environmental elements and cultural areas should be displayed on the panel. (Z)

Criterion 5: A map showing equipment and facilities on the beach should be displayed on the Blue Flag Board. (Z)

Criterion 6: The rules of beach behavior prepared according to the laws should be displayed on the panel and the laws regulating the use of the beach should be easily accessible at any time. (Z)

SWIMMING WATER QUALITY

Criterion 7: The beach must fully comply with the requirements of the sampling method and sampling schedule. (Z)

Criterion 8: The beach must fully comply with the standards and requirements for the analysis of bathing water quality in the analysis of samples taken. (Z)

Criterion 9: Industrial and sewage waste should not affect the beach area. (Z)

Criterion 10: Bathing water values ​​should be within the limits given for microbiological parameters. (Z)

Criterion 11: Bathing water must be within the limits given for the physical and chemical parameters. (Z)

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Criterion 12: The Blue Flag Beach Management Committee should be established on a borough basis in order to carry out environmental inspections and controls and to establish an environmental management system on the beaches of the local government / beach manager to which the beach is connected. (K)

Criterion 13: The beach must comply with all laws and regulations that include the use of coastal areas in terms of land use and operation. (Z)

Criterion 14: The relevant regulations should be followed in the management of sensitive areas. (Z)

Criterion 15: The beach should be kept clean. (Z)

Criterion 16: Algae and other natural plant remnants coming to the beach should be left on the beach unless they create a bad image. (Z)

Criterion 17: There must be a sufficient number of waste bins and waste containers on the beach, emptied regularly and kept clean. (Z)

Criterion 18: There must be facilities for separate collection of recyclable waste at the beach. (Z)

Criterion 19: There should be sufficient sanitary facilities (toilet and washbasin). (Z)

Criterion 20: Sanitary facilities should be kept clean. (Z)

Criterion 21: Sanitary facilities should be connected to the wastewater system. (Z)

Criterion 22: Unauthorized camp, driving and any waste disposal should not be carried out on the beach. (Z)

Criterion 23: The entrance of dogs and other pets to the beach should be strictly controlled. (Z)

Criterion 24: All structures and equipment of the beach should be well maintained.

Criterion 25: If there are marine and freshwater sensitive areas in the area, a natural life monitoring program should be implemented. (Z)

Criterion 26: Sustainable means of transport (public transport, bicycles, etc.) to the beach area and within the town should be encouraged. (K)

CAN SAFETY AND SERVICES

Criterion 27: Necessary measures should be taken for public safety. (Z)

Criterion 28: First aid equipment should be available on the beach. (Z)

Criterion 29: Contingency plans to combat pollution accidents and risks should be established. (Z)

Criterion 30: Measures should be taken against accidents that may result from different uses at the beach. (Z)

Criterion 31: Necessary measures should be taken for the safety of the users at the beach and free access to the public. (Z)

Criterion 32: Drinking water should be available on the beach. (K)

Criterion 33: At least one Blue Flag beach in the resort should have facilities such as toilets and access ramps for the disabled. (Z)


Bu yazı blog counter kez görüntülenmiştir.
Söz Sizde -Sizlerinde mutlaka Kuşadası'nın mavi bayraklı denizleri için söyleyecekleri vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. -Facebook dışında yorum yapmak isteyenler alt bölümdeki yorum alanına YORUMLAMA BİÇİMİNİ ANONİM seçerek üye olmadan yorum bırakabilirler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder